KHAI THÁC DỮ LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021
Hướng dẫn sử dụng
GIỚI THIỆU

   Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

   Để hệ thống hoá và tư liệu hoá các kết quả Tổng điều tra cũng như cung cấp công cụ tra cứu thông tin thuận lợi cho người dùng tin, Tổng cục Thống kê đã tiến hành tổng hợp và xây dựng kho dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Bên cạnh các tài liệu như Phương án điều tra, phiếu hỏi, sổ tay hướng dẫn và các ấn phẩm Tổng điều tra đã được công bố, kho dữ liệu cũng cung cấp công cụ khai thác biểu số liệu linh hoạt theo nhiều chỉ tiêu và phân tổ tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu của người sử dụng.

   Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu tới người dùng tin kho dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 – nguồn thông tin quý báu và thiết thực đối với các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý, các nhà nghiên cứu và toàn xã hội. Mặc dù đã dành nhiều thời gian và công sức tổng hợp, biên soạn, kho dữ liệu khó tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của người sử dụng để sản phẩm được hoàn thiện có chất lượng cao hơn.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
KHAI THÁC DỮ LIỆU
VIDEO CLIP