I ĐỊA CHỈ KHAI THÁC

Địa chỉ truy cập trang web Khai thác dữ liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021: https://khokinhte2021.gso.gov.vn

 

II DỮ LIỆU ĐẶC TẢ

1 Khái niệm

Hiển thị danh sách các khái niệm định nghĩa về các chỉ tiêu và cách tính các chỉ tiêu dùng để giải thích, phục vụ cho khai thác dữ liệu một cách hiệu quả và chi tiết

Có các khái niệm, định nghĩa về chỉ tiêu của Doanh nghiệp; Hành chính, sự nghiệp, hiệp hội; Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Cơ sở tôn giáo tín ngưỡng

Khi cần xem các khái niệm, định nghĩa của nhóm nào th́ người sử dụng bấm chuột vào nhóm đó để hiển thị phần khái niệm, định nghĩa theo nhóm.

2 Phân tổ

Người sử dụng chọn tab “Phân tổ” để xem nội dung các phân tổ dùng trong lúc khai thác dữ liệu.

Để xem chi tiết các phân tổ th́ người sử dụng chọn nhóm khai thác dữ liệu của menu

Khi chọn nhóm phân tổ, chương tŕnh sẽ hiển thị danh sách các biến phân tổ thuộc nhóm dữ liệu khai thác để người sử dụng biết thông tin chi tiết của các phân tổ. Đồng thời chương tŕnh cũng hiển thị danh sách dữ liệu khai thác đa chiều có liên quan đến phân tổ đó để người sử dụng có thể chọn và khai thác dữ liệu hiệu quả.

 

III KHAI THÁC DỮ LIỆU

1 Danh sách các chỉ tiêu khai thác

Khi người sử dụng chọn menu “KHAI THÁC DỮ LIỆU”

Chương tŕnh sẽ hiển thị ra danh sách các nhóm đối tượng khai thác dữ liệu (1). Người sử dụng muốn khai thác dữ liệu của nhóm đối tượng nào th́ bấm chuột vào nhóm đối tượng đó. Sau khi bấm chuột chương tŕnh sẽ hiển thị danh sách các nhóm chỉ tiêu khai thác dữ liệu đa chiều của nhóm đó (2).

2 Khai thác dữ liệu

Người sử dụng có thể chọn một nhóm chỉ tiêu khai thác dữ liệu đa chiều để khai thác dữ liệu trong nhóm đối tượng (Menu “KHAI THÁC DỮ LIỆU”) hoặc có thể chọn từ trong danh sách phân tổ (Menu “DỮ LIỆU ĐẶC TẢ”)

Chương tŕnh có 3 chức năng “Số liệu”, “Biểu đồ”, “Phân tổ” (1)

+ Tab “Số liệu”: Ở đây, người sử dụng kéo thả các chiều dữ liệu để khai thác, chọn các trường làm dữ liệu hàng, cột và bắt buộc phải chọn trường “Dữ liệu” để hiển thị biểu số liệu theo ư của người sử dụng. Chương tŕnh tự động tổng hợp số liệu theo biểu mà người sử dụng đă chọn. Người sử dụng có thể thay đổi các chiều tổng hợp hàng, cột bằng cách bấm giữ và kéo thả trường dữ liệu về hàng, cột hoặc bỏ dữ liệu tùy theo mục đích khai thác dữ liệu.

+ Tab “Biểu đồ”: Từ dữ liệu mà người sử dụng đă khai thác th́ chương tŕnh tự động chuyển sữ liệu đó theo biểu đồ

+ Tab “Phân tổ”: Là thông tin các biến phân tổ liên quan đến chỉ tiêu dữ liệu đa chiều đang khai thác

Chương tŕnh hiển thị thông tin Tên của chỉ tiêu khai thác và đơn vị tính của chỉ tiêu (2)

Khi vào chương tŕnh khai thác th́ chương tŕnh có các chức năng như chọn trường dữ liệu và xuất dữ liệu ra file excel (3). Người sử dụng đă tắt “Tŕnh lựa chọn Trường” th́ có thể bật lại bằng cách bấm chuột vào  để hiển thị cửa sổ chọn trường dữ liệu. Để xuất Excel th́ có thể chọn

Ngoài ra, khi hiển thị thông tin có quá nhiều đối tượng được chọn, để giảm số lượng được chọn để tập trung phân tích số liệu tại một đơn vị, chỉ tiêu cụ thể th́ người sử dụng bấm chuột vào  để chọn cụ thể